Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové Stanovy

SPOLEK RYBÁŘI A PŘÁTELÉ

KORIDORU

STANOVY SPOLKU III

Čl. I

Název a sídlo

1. Název: Spolek  rybáři a přátelé Koridoru,  (dále jen spolek)

    Anglický ekvivalent jména spolku:

   The fishermen association and friends of the Corridor

            2. IČO: 22746081

            3. Sídlo: Na Návsi 70, 747 14 Markvartovice

         Čl. II

Účel spolku

Cílem a zároveň účelem tohoto spolku je podpora a rozvoj rybářství a kladného vztahu k přírodě, se zaměřením na podporu a rozvoj, jak rekreačního rybolovu, tak i sportovnímu rybolovu. Dále umožnění se setkávat se zkušenými rybáři a předávání zkušeností ostatním členům spolku i dětem.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a)      Shromažďováním finančních prostředků pro účely dosažení cíle spolku,

b)      Poskytování finančních prostředků na aktivity spolku

c)      Propagace aktivit spolku

d)      organizace a pomoc při organizování sportovních a vzdělávacích akcí

e)      informování o sportovních a vzdělávacích akcích

f)        pomoc při účastí členů na sportovních a vzdělávacích akcích

g)      realizace projektů směřující k naplnění cíle a účelu spolku

Čl. IV

Členství ve spolku

  1. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která zaplatí vstupní příspěvek a bude

přijata za člena spolku. K přijetí je uchazeč o členství povinen podat přihlášku, která se podává k rukám některého z členů výboru.

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

Výši vstupního příspěvku stanoví pro každý rok členská schůze. Nerozhodne-li o tomto členská schůze, zůstává výše vstupního příspěvku na stejné výši jako v předchozím roce.

Člen spolku má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)      volit předsedu spolku, místopředsedu spolku a hospodáře spolku

c)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánů spolku,

d)      podílet se na praktické činnosti spolku.

2.      Člen spolku má povinnost:

a)      dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)      aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)      aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

3.      Členství ve spolku zaniká:

a)      doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)      úmrtím člena,

c)      zánikem spolku,

d)      vyloučením člena členskou schůzí, porušuje-li tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

4.      Seznam členů spolku není veřejný a není přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí hospodář při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

5.      Vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství nevzniká nárok na odškodnění.

7.  Pokud vystupujícím či vylučovaným členem je člen výboru spolku, je nutné bezodkladně svolat členskou schůzi.

Čl. V.

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)    Členská schůze (nejvyšší orgán)

b)   Výbor (statutární orgán)

Čl. VI.

Členská schůze

1.       Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)      volí předsedu, místopředsedu a hospodáře spolku (statutární orgán).

c)      schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)      schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.

e)      rozhoduje o zániku spolku.

2.      Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do čtrnácti dnů členskou schůzi, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce a to nejpozději tři dny před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.

3.      Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

4.      Pouze členská schůze rozhoduje o změně stanov. Přijetí rozhodnutí o změně stanov je třeba souhlasu většiny všech členů spolku

5.      Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

6.      O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzi pověřený člen spolku zápis a ty budou k dispozici k nahlédnutí u výboru spolku.

7.      Jednání členské schůze řídí předseda výboru, není-li tento přítomen, tak místopředseda výboru, případně třetí člen výboru a není-li přítomen žádný z členů výboru, tak členská schůze zvolí předsedu členské schůze.

8.      Udělení plné moci k zastupování člena spolku na členské schůzi není možné.

 Čl. VII.

Statutární orgán-Výbor

  1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, a to každý z nich samostatně. Za spolek může jednat rovněž výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

Výbor je povinen:

        a)      svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b)      vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)      archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

2.      Výbor spolku je 3-členný.

        a)      Předseda spolku

        b)      Místopředseda spolku

c)      Hospodář spolku

3.      Členové výboru jsou voleni členskou schůzi na dobu 5 let. V čele výboru stojí jeho předseda, který je volen členskou schůzi spolku. Členská schůze volí také místopředsedu výboru, který předsedu zastupuje v případě jeho nepřítomnosti či nedosažitelnosti.

Práci výboru organizuje předseda výboru. Výbor také jedná vůči třetím osobám.

  1. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni alespoň 2 jeho členové.
  2. Výkon funkcí ve výboru je funkcí čestnou, za kterou nenáleží odměna, nerozhodne-li členská schůze jinak.
  3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, vyjma těch ohledně, kterých výslovně dle těchto stanov rozhoduje členská schůze.

Čl. VIII.

Zásady hospodaření

1.      Činnost spolku je koncipována jako nezisková.

2.      Veškerý případný zisk bude použit na činnost spolku.

3.      Příjmy spolku budou sestávat zejména z členských příspěvků, darů, dotací a příjmů z aktivit spolku a výnosů z vedlejší činnosti a výnosy z ostatních činností spolku.

4.      O nakládání s finančními i jinými prostředky rozhoduje výbor spolku, který taktéž jejich použití kontroluje.

5.      Majetek, který je ve vlastnictví spolku, spolek drží, užívá a nakládá s ním.

6.      Výši ročních členských příspěvků stanoví členská schůze. Tyto členské příspěvky nebudou za rok činit více než 300,-- Kč. V případě potřeby se členové domluví na mimořádném členském příspěvku, kde částku odsouhlasí na členské schůzi.

7.      Finanční prostředky bude spravovat hospodář, kterým bude vždy jeden ze členů výboru.

8.      Účetní závěrku spolku schvaluje výbor spolku. Na členské schůzi budou vždy předneseny výsledky účetní závěrky a v případě žádosti členů budou tito s hospodařením seznámeni podrobněji.

9.      Účetním obdobím je kalendářní rok.

 ČL. IX.

Vedlejší hospodářská činnost

  1. Předmětem podnikání 1: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.
  2. Předmětem podnikání 2: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
  3. Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

ČL. X.

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1.      Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním spolku, sloučením s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím Krajským soudem Ostrava o jeho rozpuštění.

2.      O dobrovolném rozpuštění spolku nebo o sloučení s jiným spolkem rozhoduje členská schůze spolku.

3.       Výbor je povinen zánik spolku oznámit do 15 dnů na Krajský soud v Ostravě. Jménem spolku toto oznámení podává výbor spolku nebo některý z jeho členů a v případě, že výbor není ustaven, tak kterýkoliv z členů spolku.

4.      Při zániku spolku se provede likvidace.

5.      Každému ze členů náleží podíl na likvidačním zůstatku.

ČL. XI.

Závěr spolku

1.      Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž jedno bude odesláno na Krajský soud v Ostravě a druhé bude vždy uloženo u hospodáře spolku.

 

 

V Markvartovicích dne  01. 11. 2015